BIURO RACHUNKOWE -  „ UNITAX” 

  mgr  Joanna  Puławska, Certyfikat MIN. FIN.  Nr  24166/2008  

www.unitax.pl

03-543 Warszawa, ul. Barkocińska 6

       Dolny Śląsk - Lubawka , ul. Anielewicza 2/12  

telefon 022 678-39-38  ,   mobile 663-929-628   

e-mail: biuro@unitax.pl

  


*Nowi klienci przez  pierwsze  3 m-ce 50%  kosztów .

*Koszty świadczonych usług są negocjowane indywidualnie z każdym z klientów.

*Od momentu podpisania umowy  współpracy pełna odpowiedzialność za prowadzoną ewidencję księgową .  

*Biuro gwarantuje pełną obsługę klienta wraz z odbieraniem i przywozem  dokumentów.

*Znajomość j. angielskiego szczególnie ważna w transakcjach wewnatrzwspólnotowych, exporcie i imporcie.   


  OFERTA:

Biuro świadczy usługi w zakresie:

·          prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych:

-opracowanie zasad polityki rachunkowości

      -opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie

      -dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)

      -ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

      -ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT

      -sporządzanie według wzorów określonych przepisami , deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US

      -sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS

      -sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych

      -sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi

      -zamknięcie roku obrachunkowego pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu , rachunku zysków i strat oraz informacji

         dodatkowej

      -sporządzanie przelewów  dot. należności publicznoprawnych ( ZUS , US)

      -monitoring zobowiązań i należności

   

·          prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

·          ewidencji ryczałtu

W ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu:

     -dokonywanie zapisów w PKP i R lub ewidencji  ryczałtu

     -prowadzenie ewidencji wyposażenia

     -sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych

     -ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

     -prowadzenie ewidencji VAT

     -sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

     -przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

 

·          pełnej obsługi kadrowo-płacowej:

     -sporządzanie umowy o pracę , zlecenia , dzieła

     -sporządzanie listy płac , rachunki do umów cywilno-prawnych

     -prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)

     -prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników

     -prowadzenie ewidencji urlopów pracowników , dokumentacji zwolnień od pracy

     -prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezp. społecznego

     -sporządzanie dokumentacji do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje na potrzeby urzędów skarbowych):PIT-4,PIT 8A

     -sporządzanie deklaracji rocznych pracowników PIT 11, PIT40  

·          wyprowadzania zaległości

·          analizy finansowe : rentowność, płynność   , zarządzanie majątkiem  

   


CENNIK:

-prowadzenie  ksiąg rachunkowych osób fizycznych i spółek z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi                                                                                     -  od   790 zł

-prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z ewidencjami i deklaracjami podatkowymi      

                                                                                                            -  od   190 zł

-prowadzenie  ryczałtu z ewidencjami i deklaracjami                       -  od    90 zł

-obsługa kadrowo -płacowa w wysokości 15 zł za jednego pracownika lub zleceniobiorcę (ZUS)


WSZELKIE INFORMACJE:   biuro@unitax.pl